PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2006 – 2007

 

3. TŘÍDA

 

Učitelky :  Lenka Müllerová

                  Danuše Vítová

 

Věková skupina dětí : 5-6

 

ZAMĚŘENÍ:

 

KAMARÁDI SE SLUNÍČKEM

 

 • Plnění rámcových cílů RVP PV – Kytičkový program
 • Práce s projektem „Ekologická výchova malých a nejmenších“ + program environmentální výchovy
 • Upevňování vzájemných vztahů, rozvoj kamarádství, vyjádření vztahu ke všemu živému, přírodě kolem nás, rozvoj samostatnosti a sebepojetí u každého jedince
 • Probouzejme v dětech všeobecně uznávané lidské, etické a morální zásady, posuzujme jejich vlastní zdravý životní styl, buďme jim dobrým příkladem, učme je toleranci
 • Rozvoj všech kompetencí potřebných pro vstup do základní školy (u skupiny předškoláků) – využití cílené grafomotoriky, logopedické prevence, lerngymnastiky, metody dobrého startu apod
 • Pokračujeme v navázané spolupráci s rodiči (výlety, akce, exkurze)

  

PODZIM

 

 • Třídní schůzka – seznámení s dokumenty školy, plánem akcí
 • Výuka angličtiny – pokračujeme
 • Logopedická depistáž
 • Sběr přírodnin s následným tvořivým využitím + pro zvířata
 • Ekologické vycházky a aktivity
 • Daňčí obora
 • Plavecký kurz pro předškoláky
 • Podzimní výzdoba + příprava semináře s hudební tematikou

 

ZIMA

 

 • zimní sezónní činnosti – krmení zvířátek (krmelec), krmení ptáčků
 • mikulášská nadílka
 • vánoční besídka – výroba dárků, výzdoba, posezení s rodiči
 • masopustní zvyky – karneval
 • příprava předškoláků na zápis do 1. třídy
 • návrh na odklad povinné školní docházky – pohovory s rodiči, spolupráce s PPP Trutnov

 

JARO

 • ekologické vycházky a výlety do jarní přírody (Adršpach, Kateřina, Aichelburg,…)
 • Měsíc knihy – exkurze do knihovny, výstava „má oblíbená kniha“
 • Velikonoce – poznávání tradic, výrobky a výzdoba prostředí, velikonoce v našem městě (výstavy, programy)
 • Besídka ke Dni matek
 • Beseda s dopravními policisty
 • Oslavy Dne dětí – tajný výlet, dárečky

 

 

LÉTO

 • Letní sezónní činnosti – využití zahrady, koupání v bazénu, hra s vodou , využití hraček, otužování, slunění
 • Ekologické programy (nabídka SEVER)
 • Společné tablo s předškoláky ze 4. třídy
 • Rozloučení s předškoláky

 

 

CELOROČNĚ:

 • nabídka divadelních představení podle rozpisu
 • tematicky zaměřené fotografování
 • kulturní nabídka našeho města – Městská galerie, muzeum, ND
 • zubní prevence + správný životní styl
 • sběrová akce