PŘEHLED

Školní rok  2006 - 2007

 

1.  NÁZEV :   Mateřská škola, Trutnov

odloučené pracoviště: Novodvorská 617

541 01 Trutnov

telefon: 499 814 915

E-mail:   ms_novodvorska@trutnov.cz

IČO:   75009617

 

2.  ZŘIZOVATEL:     Město Trutnov

Slovanské nám. 165 Trutnov

Telefon: 499 803 111

Starosta: Mgr. Ivan Adamec

 

3.  PROVOZ odloučeného pracoviště:       6.30 - 16.30

 

 

4.  INFORMACE O DĚTECH:

 

 počet tříd:  4   

 1.TŘ. - 3-4 LETÍ       počet: 28

2.TŘ.- 3-5 LETÍ       počet: 28

3.TŘ.- 5-6 LETÍ        počet: 28

4.TŘ.-5-6 LETÍ        počet: 27

 

 

hodnocení školního roku

 2005 / 2006

Ohlédneme-li se 10 měsíců zpět, můžeme mít dobrý pocit z dalšího úspěšného školního roku.Byl velmi plodný na rozmanité akce, aby čas prožitý v MŠ byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání. Nešlo jenom o to naplnit dětskou mysl, ale v první řadě o to, probudit aktivní zájem dítěte objevovat a učit se i jeho touhu a odvahu ukázat, co všechno umí, zvládne a dokáže. Snažili jsme se o to, aby učení dítěte se uskutečňovalo hlavně prožitkem, založeném na citovém  prožívání a osobních zkušenostech dítěte. Proto naše veškeré aktivity obsahovaly prvky hry a tvořivosti, které podněcovaly radost z učení se a vlastní zájem dítěte poznávat a získávat nové zkušenosti. Všechny akce obsahovaly vzdělávací činnosti, které byly založeny na zkušenostech, zájmech a potřebách dětí. Hlavním cílem pro nás bylo naplnění třech rámcových cílů, na nichž je postaven náš školní i třídní vzdělávací program, a které jsou integrované s cíly specifickými.

     Velmi úspěšně jsme rozšířili ekologickou výchovu, která se zároveň odráží v názvu našeho pracoviště (Kytičky). Stěžejním bodem celé ekologické aktivity byl seminář pro pedagogické pracovníky pořádaný CVKHK na toto téma. Součástí semináře byla i zdařilá výstava eko výrobků dětí.

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

Ve svém hodnocení se zaměřím nejprve na celou MŠ a posléze na jednotlivé třídy ve spolupráci s ostatními učitelkami, které mi poskytly k tomuto hodnocení podklady.

 

      Začátek školního roku jsme již tradičně zahájili třídními schůzkami, při kterých rodiče informujeme o akcích v nastávajícím školním roce a seznamujeme je s dokumentací naší školy – ŠVP, TVP, organizačním řádem školy a režimem dne.

Dvakrát jsme v rámci prevence navštívili stomatologa.

      Celý podzim jsme věnovali sběru přírodnin v rámci environmentální výchovy, což vyvrcholilo pro nás již tradiční návštěvou daňčí obory na Hrádečku u pana Trpáka. Děti tak pochopily smysl svého úsilí, když měly možnost předat nasbírané kaštany a žaludy přímo těm, komu jsou určeny. Navíc si z návštěvy obory odnesly plno zážitků a vědomostí o lesní zvěři.

      V září byla zahájena výuka angličtiny a kurzy předplavecké výchovy. Předškoláci po celý rok chodili na celoroční plavání, které velmi pozitivně ovlivnilo jejich zdravotní stránku. Plavání je velmi zdravý sport, který posiluje imunitní systém, rozšiřuje plíce a formuje postavu. O toto celoroční plavání je mezi rodiči velký zájem a všechny děti se naučily plavat.

     Všechny třídy pořádaly podzimní výlety do přírody v okolí našeho města a v Krkonoších, při kterých děti získaly nové poznatky a obohatily se o nové zkušenosti. Společným výletem celého pracoviště byla rybárna v Havlovicích. Po návštěvě u daňků se tentokrát děti obohatily znalostmi o sladkovodních rybách.

 

       Od října zahájily svou činnost i kroužky. Já jsem vedla hudebně pohybový kroužek, do kterého jsem vybrala 14 talentovaných dětí ve věku od 4 do 6 let. Paní Červená s dětmi dvakrát vystoupila na vítání občánků na radnici.

Výtvarný kroužek pod vedením Evy Štajerové a Dany Vítové za celý rok vytvořil spoustu krásných výrobků, které si vždy hrdě nesly děti domů.

     Z kulturních akcí se nám velmi osvědčila divadla v MŠ. Pozitivně oceňujeme jejich kvalitu a další předností je pro děti známé prostředí. Především ti nejmenší mívají zpočátku problémy s velkými neznámými prostorami v divadle a tímto je vše vyřešeno.

V uplynulém šk. roce nás navštěvovaly dvě divadelní společnosti : Ungeltová Hradec Králové a Ludmily Frištenské. Celkem odehrály 8 představení.

     V říjnu se všechny třídy zapojily v městské knihovně do navazování provázků přátelství a v listopadu provedla logopeda depistáž.

 

     V prosinci děti jely do ZOO ve Dvoře Králové za zvířátky a vyzdobily ji vánoční stromečky s vlastními ozdobami. Odměnou jim byla prohlídka celé ZOO bez placení vstupného.

      Čas adventu jsme zahájili mikulášskou nadílkou, při které Mikuláš, čert a andělé rozdávali nejen dárečky, ale i dobrou náladu.

Ani letos jsme nevynechali návštěvu muzea a kostela a předškoláci navíc byli pozváni do ZŠ R. Frimla na besídku všech devíti tříd. Tento sváteční okamžik nám zároveň připomněl, že se blíží čas zápisů dětí do 1. tříd.

 Po celý advent jsme s dětmi zpívaly vánoční písně a koledy, což jsme rodičům předvedly na vánočních besídkách jednotlivých tříd. Děti dostaly dárečky pro sebe , ale hlavně pro školku a s rodiči jsme poseděli u čaje, kávy a cukroví a vytvořili jsme si tak pěknou předvánoční atmosféru.

 

     V lednu jsme se všichni vypravili na dopolední výlet do Lhoty u Trutnova do divadla Vratislava Barvy na pohádku „Sněhurka a sedm trpaslíků

 

     Únor byl velmi bohatý na sněhovou nadílku a všechny třídy často chodily navštěvovat do lesa zvířátka a nosily jim různé dobroty. Při těchto návštěvách jsme pozorovali ve sněhu stopy a určovali, kdo že to tady vlastně bydlí a za odměnu jsme se povozili na ježdíkách z pořádného kopce.

     Masopustní rej v MŠ nám pomalu připomínal brzký příchod jara a děti si jej patřičně užily. Celá školka byla nazdobená, maminky obstaraly masky a darovaly občerstvení a děti si samy vyrobily jednohubky.

          Na Velikonoce jsme si s dětmi vyzdobily celou MŠ barevnými kraslicemi a děti si domů odnesly své výrobky i s nadílkou. Na velikonoční výstavu v Národním domě učitelky s dětmi připravily a naaranžovaly krásné velikonoční hnízdečko, které bylo na výstavě centrem obdivu.

 

     V dubnu-měsíci bezpečnosti jsem pozvala příslušníky dopravní policie v rámci prevence úrazovosti na vozovkách, aby pobesedovali s dětmi. Setkání se uskutečnilo na zahradě a bylo účelné a velmi zdařilé.Chtěla jsem, aby děti měly možnost vyslechnout slova o bezpečnosti na silnici z úst k tomu povolaných. Policisté budili u dětí respekt a se zájmem s nimi diskutovaly o přecházení vozovky, hraní mimo silnice, používání ochranných helem při jízdě na kole,…Prohlédly si policejní vozy, manipulovaly s vysílačkou a služební pistolí, viděly zapnutý maják i houkačku, vyzkoušely si pouta na rukách,…to vše na ně velmi emocionálně zapůsobilo a věřím, že to přispělo k prevenci dopravní úrazovosti dětí.

 

      K Svátku matek jsme všechny třídy uspořádaly pro maminky besídky. Děti vyrobily maminkám dáreček a přáníčko.

     Za zvláštní zmínku stojí naše ekologická aktivita, kterou úspěšně vede paní Hýblová za pomoci paní Kádrlové. Na podzim a na jaře byl vyhlášen další sběr tříděného papíru, celý rok děti nosily do „truhly“ hliník a nově jsme vyhlásili celoroční sběr víček od PET lahví, abychom děti naučili šetřit přírodu. Děti jsou seznámeny s významem sběrových akcí, dokáží samy pohovořit, co to pro přírodu znamená. Ale nejenom sběrem děti pomáhaly....celou zimu na všech třídách krmily ptáčky, sbíraly kaštany daňkům, několikrát za zimu chodily krmit lesní zvěř .... Ze střediska SEVER s námi spolupracuje paní Piňosová, která k nám jezdí s velmi poutavými ekologickými programy.

Ani šetření vody a energií není pro naše děti neznámý pojem, neboť znají velmi dlouhou a svízelnou cestu „kapičky“ v koloběhu vody.

Centrum vzdělávání na naší školce pořádalo ekologický seminář pro pedagogické pracovníky. Lektorkou byla paní Hýblová a ostatní učitelky předvedly svým kolegyním ekologii při práci s dětmi. Zlatým hřebem semináře byla velmi zdařilá výstava prací dětí na toto téma. Dominantou výstavy byla řeka od pramínku, přes znečištěné město s čističkou odpadních vod až po moře.

     Paní Hýblová také ve spolupráci s Krkonošským střediskem ekologické výchovy na Rýchorách zajistila předškolákům krásný ekologický výlet. Děti jely do Horního Maršova, kde na ně čekal lektor Břetislav Lebloch a společně jsme vyšli na Rýchorskou boudu. Cestou dětem vyprávěl o rostlinách a zvířatech v Krkonoších. Děti zhotovily palety rostlin, nakreslily si otisk kůry stromu,  upoutala je obří mraveniště na zpáteční cestě z Rýchor do Svobody nad Úpou.Pro děti to byl krásný výlet plný citových prožitků a nových vědomostí o ekologii.

     Na podzim vyhlásilo Občanské sdružení ve spolupráci se Speciální ZŠ výtvarnou soutěž „Trutnovský drak“. Seznámili jsme děti s legendou o drakovi a ve volných zimních chvílích jsme je nechali podle jejich fantazie a představivosti tvořit. V květnu bylo vyhlášení výsledků soutěže a ocenění dětí na radnici. Z rukou starosty převzal cenu za první místo Tadeáš Hána v kategorii jednotlivci a druhá třída dostala zvláštní ocenění za kolektivní práci. Do desátého místa se děti z naší školky umístily celkem pětkrát, což ve velké konkurenci školek je velký úspěch.

     V červnu jsme se tradičně zúčastnili již 9. ročníku fotbalového turnaje mateřských škol v Horním Starém Městě. Naše odloučené pracoviště reprezentovalo 8 chlapců a umístili se letos šestí.

     Každoročně na závěr školního roku pořádáme společnou akci s rodiči a letos jsme pro ně připravili „Pohádkový les“, který vstupem do pohádky začínal na školní zahradě a pokračoval po označené trase až do Dvoračky. Děti na osmi stanovištích plnily společně s rodiči pohádkové úkoly a sbíraly značky do pohádkového domečku. Na Dvoračce se všichni občerstvili, paní Férová a paní Štajerová se rozloučila se svými dětmi, neboť přechází do 1. třídy, předali jsme šerpy a upomínkové knihy předškolákům a ocenili jsme naše výherce ve výtvarné soutěži Trutnovský drak. Naše velké poděkování patří i majiteli restaurace Dvoračka, který nám opět tuto akci umožnil a i on má podíl na tom, že se vše vydařilo na výbornou.

    Velmi si ceníme další výzvy ke spolupráci ze strany ZŠ R. Frimla. Připravili pro nás krásné překvapení na závěr školního roku v podobě zábavného dopoledne pro budoucí školáky. Děti z pátých tříd byly převlečeni za pohádkové postavičky a připravily mnoho zajímavých soutěží. Předškoláci si prošli celou školu a v září tak přijdou do známého prostředí.

Paní ředitelce ZŠ jsem předala náš ŠVP, aby mohly učivem na 1. stupni navázat na náš program.

     Celý školní rok se prolínal zajímavými akcemi a toto je jen malý výčet toho, co jsme s dětmi prožili. Každá třída si plnila svůj třídní vzdělávací program a učitelky si celý školní rok samy zhodnotily.

MATERIÁLNÍ HODNOCENÍ

Ø      Na spodních třídách u malých dětí jsme nechali zhotovit nové šatní poličky

Ø      Vymalovali jsme barevně druhou část dětského pavilonu

Ø      Pořídili jsme novou telefonní ústřednu a telefon byl zapojen i ve 3. třídě, kde dosud nebyl. Zlepšila se tím komunikace po školce.

Ø      Zakoupili jsme DVD přehrávač, neboť paní Trejbalová nám veškeré akce s dětmi dokumentuje na DVD 

Ø      Na pískovištích máme nové dřevěné obložení

Ø      Veškeré dřevěné vybavení zahrady jsme ošetřili nátěrem

Ø      V šatnách jsme zrušili nástěnky a nechali si na zdi nalepit koberce a tím vznikla velká výstavní plocha na dětské výrobky

Ø      Na hernách máme nové osvětlení, které vyhovuje požadavkům hygieny

Ø      V 1. a 3. třídě máme po rekonstrukci sociálních zařízení – výměna odpadů, potrubí, sprchové kouty, zvýšení počtu WC mís a umývadel na 6, nové obklady

Materiální vybavení se postupně zkvalitňuje podle plánu a budeme v tom nadále pokračovat, aby prostředí, v němž děti tráví většinu dne, bylo příjemné, účelové a estetické.