KYTIČKOVÝ PROGRAM

 

 

Každá květinka potřebuje ke svému růstu mnoho specifických faktorů. Jedině tehdy vyroste do své krásy. Nejkrásnější květy vzniknou tehdy, jsou-li s láskou a pečlivostí opečovávány.

Důležité jsou kořínky, kterými do květů proudí základní potřeby k jejímu růstu. Pro nás jsou to dokumenty, které jsou základním kamenem pro naši práci. Především je to RVP PV a nedílnou součástí je naše praxe a semináře, pomocí nichž se neustále vzděláváme a hledáme stále nové cesty pro práci s dětmi.

Z kořínků vyrůstá stonek – základní pilíř vzdělávání. Tím se stává v MŠ hra, ať už spontánní či řízená.

Ze stonku raší lístečky, bez nichž by květina nemohla dýchat...pro nás jsou to lístky s nabídkou vzdělávání podle RVP PV. Kolik nabídek určitá vzdělávací oblast nabízí, tolik lístečků jednotlivá květina má.

V našem zařízení během předškolního vzdělávání dětí vyrůstá sedm kytiček a každá má svoji specifickou podobu, barvu a jméno. Představují biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální vzdělávací oblasti dětí:

1.     Dítě a jeho tělo

2.     Dítě a jeho psychika (Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce,...)

3.     Dítě a ten druhý

4.     Dítě a společnost

5.     Dítě a svět

 

Pokud pedagog záměrně a citlivě nabízí dětem různé integrované činnosti z obsahu lístečků, odměnou mu je krásný vyšlechtěný květ. Tento kvítek znázorňuje dílčí vzdělávací cíle, které učitelka u dětí stále podporuje. Na rubové

 

straně každé květinky najdeme očekávané výstupy – co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže.

 

Naším cílem je, aby každému předškolákovi v našem zařízení co nejkrásněji vykvetlo všech 7 kytiček, neboť záplava krásných květů bude pro každou z nás velkou odměnou.

 

 

PŘÍPRAVY KYTIČKOVÉHO PROGRAMU

 

Náš kytičkový program je zaměřený na 3 hlavní  cíle předškolního vzdělávaní.  

                 

1. cíl: ROZVÍJENÍ DÍTĚTE A JEHO SCHOPNOSTI UČENÍ.

2. cíl: OSVOJENÍ SI ZÁKLADŮ HODNOT, NA NICHŽ JE ZALOŽENA NAŠE

           SPOLEČNOST.

3.cíl: ZÍSKÁNÍ OSOBNÍ SAMOSTATNOSTI A SCHOPNOSTI PROJEVOVAT SE

         JAKO  SAMOSTATNÁ OSOBNOST PŮSOBÍCÍ NA SVÉ OKOLÍ.

 

Tyto 3 hlavní cíle máme rozpracované do podtémat, to znamená téměř na každý týden. Zamyšlení, jak bude  cíl naplňován, je výsledkem společné práce obou učitelek na třídách. Písemně jej zaznamenávají do TVP .

 

Pracujeme podle integrovaných bloků, na kterých jsme se společně dohodli a které jsou pro všechny učitelky závazné. Na jednotlivých třídách jsou bloky rozpracovány do podtémat a ta jsou začleněna do rámcových cílů.

 

Na rámcové cíle je zaměřena i týdenní evaluace, která je pro všechny třídy jednotná.

 

Náš „Kytičkový“ program máme rozdělený do 7 oblastí:

 1. kytička – Dítě a jeho tělo
 2. kytička – Jazyk a řeč
 3. kytička – Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost, fantazie

 

 1. kytička – Sebepojetí, city, vůle
 2. kytička – Dítě a ten druhý
 3. kytička – Dítě a společnost
 4. kytička – Dítě a svět 

 

 

 

Týdenní přípravy píšeme na speciální archy, které obsahují všech 7 kytiček, do kterých si připravujeme konkrétní činnosti pro děti – rozcvičky, námětové a didaktické hry, písně, básně, výtvarné a pracovní činnosti, grafomotoriku, logopedickou prevenci,…

Průběh  celého dne zapisujeme do Přehledu výchovné práce a vystavujeme jej na nástěnky pro informaci rodičům. Na této nástěnce uvádíme i jednotlivé integrované bloky a podtémata, které zrovna plníme.

 

 

INTEGROVANÉ BLOKY
 

 1. DARY, BARVY A VŮNĚ LÉTA
 2. PODZIM ČARUJE
 3. PODZIMNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
 4. ČAS ADVENTU
 5. POHÁDKOVÁ ZIMA
 6. ZIMNÍ KRALOVÁNÍ
 7. OTVÍRÁNÍ JARA
 8. ROSTE, KVETE, ZELENÁ SE
 9. DOMA JE MI NEJLÉPE
 10.    TOULKY PŘÍRODOU